برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۴ یونی ٢٠١۵

بخش نخست:

- بحران پناه جویان در اتریش و همیاری به آنان

- انتخابات وین در ماه اکتبر و ضرورت شرکت در آن

- بحث آزاد پیرامون رویدادهای مهم دو ماه گذشته

بخش دوم:

ـ بحث پیرامون تغییرات اساسنامه

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien