سیری در ادبیات داستانی معاصر ایران

 

گفتاری از

 

شهرنوش پارسی پور

 

ادبیات داستانی جدید( رمان، داستان کوتاه ) در ایران همراه سایر عناصر تجدّد (شهر نشینی، آموزش، رشد طبقه ی متوسط، رهایی فرد از پیوندهای سنتی، ... ) پا گرفت و مضامین و شکل های بیانی آن تحول یافت...

شهرنوش پارسی پور،  که به عنوان یک داستان نویس  خود فصلی از این تاریخچه است،  با نگاهی  فراگیر

طرحی کلی از روند این دگر گونی ها ارائه می کند.

 

شهرنوش پارسی پور متولد بهمن ۴ ٢۳١ در تهران، در سال ٢۵ ۳١ دررشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد، وسپس  تحصیل در دانشگاه سوربن در رشته زبان وفرهنگ چینی را ادامه داد. در سال ۹ ۵ ۳١ به ایران باز گشت. او پس از انقاب چهار سال در زندان گذرانید. او اکنون مقیم کشورامریکا است.

 

آثار داستانی:

ـ توپک قرمز( داستان کوتاه ۸ ۴ ۳١ )

ـ سگ و زمستان بلند( رمان  ۵۵ ۳١ )

ـ آویز های بلور( مجموعه داستان ۶ ۵ ۳١ )

ـ طوبا و معنای شب( رمان۶۸ ۳١ )

ـ زنان بدون مردان( رمان۶۹ ۳١ )

ـ عقل آبی(١۷ ۳١ )

ـ شیوا( رمان۷۸ ۳١ )

ـ ماجرای ساده و کوچک روح درخت( رمان ۷۸ ۳١ )

ـ خاطرات زندان

ـ آداب صرف چای در حضور گرگ

ـ بر بال باد نشستن( رمان ١۸ ۳١ )

 

زمان: جمعه ۸١ آپریل  ۸٢٠٠,  ۹١

 مکان: Albertgasse 23 ,1080 Wien

 

ورود برای همگان آزاد می باشد