< GIF-WIEN

 

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

تعطیلات تا بستانی

برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

برنامه جلسه عمومی ماه می جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه آوریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

بزرگداشت روز جهانی زن ٢٠١٥                   

 برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

   برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین 

   برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین  

 برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                                         

   برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                                

    برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش −   وین                                                                  

    برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین      

 

  برنامه جلسه عمومی ماه می جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

   برنامه جلسه عمومی ماه آپریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

۸ مارچ  روز جهانی زن  

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش  وین     

بزرگداشت روز جهانی زن                                     

      برنامه جلسه عمومی یونی مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش  وین 

        برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش  وین      

برنامه جلسه عمومی ماه آپریل  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                                          

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش −  وین                          

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                           

 

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                   

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                    

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                            

  برنامه جلسه عمومی ماه یوی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                              

                              برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش −

                                                         www.20000frauen.at

                                                       http://zwanzigtausendfrauen.at/themenzelte/

                                       برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

 ۸ مارچ  روز جهانی زن  

برنامه جلسه عمومی ماه مارس جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

برنامه جلسه عمومی ماه ﺍﮐﺘﺒﺮ  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

سخنرانی خانم دکتر آزاده کیان تیبو

برنامه جلسه عمومی ماه یولی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه آپریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

١٢ مارچ  روز جهانی زن     

برنامه جلسه عمومی ماه مارس جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه دسا مبر  جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر  جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش- وین

برنامه جلسه عمومی ماه  اکتبر   جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین   

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ﻴﻮﻟﻰ  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین   

برنامه جلسه عمومی ماه یو نی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین   

برنامه جلسه عمومی ماه می  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین   

برنامه جلسه عمومی ماه آوریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین   

راهپیمایی روز جهانی زن

مراسم برزگداشت روز جهانی زن

چهره ایرانی وین

برنامه جلسه عمومی ماه مارس جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                   

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                    

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                    

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                   

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                    

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                      

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه جولای جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه آوریل  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                  

برنامه جلسه عمومی ماه مارس  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین                                                                                            

١٤ مارچ  روز جهانی زن     

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه د سا مبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یولی  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یونی  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه می  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

سخنرانی خانم  شهرنوش پارسی پور

سخنرانی خانم آزاده کیان

رنامه جلسه عمومی ماه آوریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  ۸ مارچ  روز جهانی زن

برنامه جلسه عمومی ماه مارس  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

  برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه جولای جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه مه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه  آپریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه فورئه و ما رس جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ژانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش  وین

برنامه چهارمین شب همیاری جهت کمک به اجرای "پروژﻩ فردوسی" شنبه 20 مای 2006

اطلاعيه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین، مبنی بر برگزاری شبهای همياری

ا
طلاعيه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین، مبنی بر داير نمودن دفتر ارتباطات

برنامه جلسه عمومی ماه آپریل جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

گزارش تصویری حضور زنان در پارک دانشجو - 8 مارس (17 اسفند 84)

اعتراض به ضرب و شتم زنان در "روز جهانی زن"

Iran: Police Attack Women’s Day Celebration

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش روز جهانی زن را گرامی می دارد

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین  

برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه  د سامبر جلسه عمومی  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

برنامه ماه نوامبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین

برنامه ماه اکتبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین  

برنامه ماه سپتامبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش- وین

اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش روز جهانی زن را گرامی می دارد

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 

برنامه جلسه عمومی ماه مارس  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

١٤ مارچ  روز جهانی زن

مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش-  

BILDUNGSANGEBOTE: PARVIN ETESAMI Samstagsschule

برنامه  د سامبر جلسه عمومی  جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 جمعه ٢ د سامبر۲٠٠٥ : ” تحلیلی بر قانون اساسی جدید عراق و تا ثیرا ت آن بر وضعیت اجتماعی ، سیاسی و ا قتصادی مردم عراق خصوصا زنان “  توسط خانم را حله دولت آبادی

شروع جلسه : ساعت ۱۹

Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری :


د وستان گرا می

خانم راحله دولت آبادی سخنران جلسه عمومی  نوا مبر متاسفانه  موفق به شرکت در ا ین جلسه نخواهند شد و  مو ضوع زن و جهانی شدن را به فرصتی دیگر موکول خواهیم کرد.

برنامه جلسهً عمومی ماه نوامبربه قرار زیر خواهد بود:

۱- نگاهی به تاریخچه  زندگی    ﭙﮋوهشگر اجتماعی و فعال جنبش زنان دکتر ﭙروین ﭙایدار که در تاریخ  ۲٠اکتبر۲٠٠٥ در آمریکا در گذشت و  مروری بر  آخرین مصاحبه  ایشا ن

۲– بررسی وضعیت فعلی  جنبش زنان در ایرا ن و ا نواع آ ن  

٣– تشکیل کمیته برگزار کننده مراسم بزرگداشت  روز زن

شروع جلسه راس ساعت ۱۹

با پوزش از تغییر برنامه و به امید دیدار شما در ۴ نوامبر

 هیئت مدیره جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش- وین

۲ نوامبر  ۲٠٠٥

1080 Wien, Albertgasse 23, SPÖ Gebäude


اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی
جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش/ وین، بدين وسيله به اطلاع می رساند که مدرسهً پروين اعتصامی روزهای 29 اکتبر 2005 و 5 نوامبر 2005 تعطيل می باشد.


اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی
 بدین وسیله به اطلاع علاقمندان به ورزش می رساند که مدرسه پروین اعتصامی وابسته به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش از تاریخ  شنبه١٢ نوامبر ٢٠٠٥  اقدام به ایجاد کلاس نرمش با موزیک ایرانی ( آئروبیک ایرانی) می نماید. از علاقمندان به شرکت دراین کلاس خواهشمند است با شماره تلفن های زیر تماس بگیرند.

به والدینی که فرزندانشان درکلاس های فارسی شرکت می کنند تخفیف داده می شود.

زمان کلاسها : شنبه ها از ساعت  16:30 تا 17:30 بعد از ظهر

نشانی مدرسه پروین اعتصامی

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعا ت بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700


برنامه ماه نوامبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین

جمعه 4 نوامبر ۲۰۰۵ : نگاهی کوتاه به مسالهً "زن و جهانی شدن" توسط خانم راحله دولت آبادی

  شروع جلسه :     ساعت ۱٩

1080 Wien, Albertgasse 23   محل برگزاری : 


برنامه ماه اکتبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش ـ وین

جامعه مستقل زنان در جلسه عمومی جمعه ٧ اکتبر ۲۰۰۵ برنامه خودرا به گزارشی ازوضعیت  زنان در اتریش اختصاص داده است.

 منابع مورد استفاده : 

  • Frauen in Wien 2005 von Frauen Stadt Wien   MA 57

  • Grüner Frauenbericht 2004

  شروع جلسه :     ساعت ۱٩

1080 Wien, Albertgasse 23   محل برگزاری : 


برنامه ماه سپتامبر جلسه عمومی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش- وین

جمعه د وم سپتامبر۲۰۰۵  :  بررسی  خشونت در خانواده توسط  خانم حمیرا آجودانی

شروع برنامه :    ساعت ١٩

1080 Wien, Albertgasse 23   محل برگزاری :

جلسات عمومی اولین جمعه هرماه فقط برای شرکت خانم ها می باشد.


اطلاعیه مدرسه پروین اعتصامی
 مدرسه ﭙروین اعتصامی  وا بسته  به جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش/ وین ,  برنامه  ســال تحصیلی ۲۰۰٦ - ۲۰۰٥ خود را  با روش  تدریس  نوین ٫ برای علاقمندان  به یادگیری زبان فارسی و شناخت فرهنگ ﭙارسی اعلام میدارد.

■ دوره آمادگی برای کودکان

■ دوره ابتدایی برای کودکان و بزرگسالان

■ دوره راهنمایی برای نوجوانان و بزرگسالان

■ دوره فارسی برای بزرگسالان آلمانی زبان

 ثبت نام روز ١٠ﺴﭙﺗﺎمبر ۲۰۰٥ از ساعـت ۱۵ الی ۱۶

نشانی مدرسه ﭙروین اعتصا می

Wiedner Gürtel 68

1040 Wien

U1- Südtiroler Platz

Strassenbahn: Linie 18- Blechturmgasse, Ausgang: Innerer Gürtel

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

0043-699-19228410

0043-676-4502700