__________________________________________________________________________________________
  

برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر٢٠١٣ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

  

جمعه  ۶  دسامبر ٢٠١٣

 ـ گزارش گروه مددکاری

 ـ گزارش از حوزه های فعالیت کنشگران جنبش زنان در شرایط کنونی ایران[۲]

 ـ برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien