________

 

برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر ٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه ۳اکتبر ٢٠١۴

- معرفی دو برنامه در وین توسط آقای گرجی مرزبان

 

- برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien