برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه  ۷ نوامبر ٢٠١۴

ـ روزهای پس از اسید پاشی

ـ پنجاه خواسته جامعه جهانی از ایران برای رفع تبعیض زنان، دختران واقلیت های جنسی

ـ برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien