برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه ۵ دسامبر ٢٠۱۴

ـ گزارش گروه مددکاری

 

ـ برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien