__________________________________________________________________________________________
 

برنامه جلسه عمومی ماه فوریه ٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش          

 

 جمعه۷ فوریه ٢٠١۴

  

- تدارکات برنامه روز زن

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien