__________________________________________________________________________________________
  

برنامه جلسه عمومی ماه آپریل ٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه۴ آپریل ٢٠١۴

 

- فراز و فرودهای جنبش زنان در سالی که گذشت

 

- بررسی بزرگداشت روز زن

 

- جمع آوری پیشنهادات در ارتباط با پروژه  سال ۲۰۱۴:

Magistratsabteilung 17 - Integration und Diversitšt

 

- انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا و اهمیت شرکت در آن

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien