__________________________________________________________________________________________
   

برنامه جلسه عمومی ماه می ٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 جمعه۹ می ٢٠١۴

 - بررسی بزرگداشت روز زن(۲)

 -بررسی  پیشنهادات در ارتباط با پروژه  سال ۲۰۱۴:

Magistratsabteilung 17 - Integration und Diversitšt

 

- انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا و اهمیت شرکت در آن(۲)

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

  

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien