__________________________________________________________________________________________

 

برنامه جلسه عمومی ماه یونی ٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۶ یونی ٢٠١۴

- دیدار تابستانی

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien