__________________________________________________________________________________________

 

برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر٢٠١۴ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۵ یونی ٢٠١۴

- سیمین بهبهانی و پیوند او با جنبش برابری خواه زنان

- بحث آزاد پیرامون رویدادهای مهم دو ماه گذشته

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien