برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر ٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۲اکتبر ٢٠١۵

 

- آنجلا دیویس در وین

 

- بحران پناه جویان در اتریش و همیاری به آنان(۲)

 

- انتخابات وین در ماه اکتبر و ضرورت شرکت در آن (۲)

 

- برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری در شهر وین

 

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien