برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 

جمعه  ۶ نوامبر ٢٠١۵

 

ـ کمپین تغییر چهره مردانه مجلس

 

ـ برنامه های کارزار ١٦ روز مبارزه بر علیه خشونت بر زنان

 

-بحث آزاد پیرامون رویدادهای اخیر

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien