برنامه جلسه عمومی ماه فوریه ٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه ۶فوریه ٢٠۱۵

- تدارکات برنامه روز زن

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien