برنامه جلسه عمومی ماه آپریل ٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۱۰ آپریل ٢٠۱۵

- بررسی بزرگداشت روز زن

- راهکارهای آینده جامعه مستقل زنان

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien