برنامه جلسه عمومی ماه یونی ٢٠١۵ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۱۲ یونی ٢٠۱۵

- راهکارهای آینده جامعه مستقل زنان (۳)

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien