برنامه جلسه عمومی ماه فوریه٢٠١۶ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

 

جمعه٥فوریه ٢٠۱۶

 

ـ تدارکات برنامه روز زن

ــ زنان و انتخابات مجلس در ایران

 -گزارش از مجمع عمومی جامعه در ماه ژانویه

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien