برنامه جلسه عمومی ماه آپریل ٢٠١۶ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۱ آپریل ٢٠۱۶

 

- گزارش از برنامه های روز زن در وین

 

- معرفی برنامه ی:

2. Feministische Tischgesellschaft der Plattform 20000 Frauen

 

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

 

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien