برنامه جلسه عمومی ماه می ٢٠١۶ جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش

 

جمعه۶ می ٢٠۱۶

 

- گزارش گروه مددکاری

- گزارش نشست با گروه های شرکت کننده در برنامه

2. Feministische Tischgesellschaft der Plattform 20000 Frauen

ـ گزارش از برنامه های اجتماعی ٬ فرهنگی و هنری پیرامون زنان در شهر وین

 

شروع جلسه : ساعت ۱۹

محل برگزاری:

Albertgasse 23, 1080 Wien