برنامه جلسه عمومی ماه ﮋانویه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

جمعه ۱٣ﮊانویه۲٠٠٦ : معرفی چند سازمان غیر دولتی در ایران و همچنین معرفی یکی از  پروژه های کانون توسعه فرهنگی کودکان

شروع جلسه : ساعت ۱۹

Albertgasse 23 1080 Wien محل برگزاری :

ورود آقایان به این جلسه آزاد خواهد بود.