برنامه جلسه عمومی ماه فوریه جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 جمعه  ٣ فوریه ۲٠٠٦ : " پوکی استخوا ن، راههای پیشگیری و درمان آن"

توسط : خانم  دکتر انوشه  وکیل عدلی

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23    محل برگزاری :

ضمنا مراسم  بزرگداشت روز جهانی زن درروز شنبه ۱۱ ماه مارس ۲٠٠٦ برگزار خواهد شد . اعلامیه آن به زودی منتشر خواهد شد.