برنامه جلسه عمومی ماه یونی جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش  وین

جمعه ٢ یونی ۲٠٠٦

به مناسبت صدمین سال مشروطیت

" زنان و انقلاب مشروطه (۱) "

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23    محل برگزاری :

  برنامه ماه یولی

 جمعه ٧یولی ٢٠٠٦

" زنان و انقلاب مشروطه (۲) "