برنامه جلسه عمومی ماه سپتامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

 جمعه ا ول  سپتامبر ۲٠٠٦

 بحث آزاد و گفتگو:

١- فعالیت های یکسال و نیم گذشته

٢- به راه کارهای آینده بیندیشیم

٣- به پیشواز انتخابات هیئت مدیره جامعه مستقل برویم .

 شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23    محل برگزاری :