برنامه جلسه عمومی ماه اکتبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

جمعه ٦اکتبر ۲٠٠٦

آشنایی با "انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان افغان"

 توسط خانم زرکا مالیا

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23    محل برگزاری :