برنامه جلسه عمومی ماه نوامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

جمعه ٣نوامبر ۲٠٠٦

مروری بر جنبش های فمینیستی در دوره ی پهلوی

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23   : محل برگزاری