برنامه جلسه عمومی ماه دسامبر جامعه مستقل زنان ایرانی در اتریش − وین

جمعه ١دسامبر۲٠٠٦

آشنایی با کلیات طرح  یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و تشکیل گروههای داوطلب  برای همکاری در این زمینه

برای آگاهی بیشتر با این طرح  به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://www.we-change.org/

شروع جلسه : ساعت ۱۹

1080 Wien, Albertgasse 23   : محل برگزاری